TERUG naar Artikelen

Enkele Byzantijnse hymnen vertaald

KERSTHYMNE

Uw geboorte, Christus onze God

deed voor de wereld het licht van de kennis opgaan

want daarin werden zij die de sterren aanbidden door een ster onderwezen

om U de zon der gerechtigheid te vereren,

en dat het oosten U in den hoge kent

Heer, u zij de eer.

PSALM 135

Looft den heer,

want hij is goed

want tot in de eeuwen der eeuwen

duurt zijn mededogen

Looft de God der goden

want ...

Hij die de aarde

op de wateren heeft bevestigd,

want ...

Hij die wonderbaarlijke

en grote daden heeft verricht,

want ...

APOLITIKION VAN MARIA BOODSCHAP

Vandaag geschiedt het hoofdstuk van onze redding

en het verschijnen van het eeuwenoude mysterie:

de Zoon van God wordt de Zoon van de Maagd,

en Gabriel brengt de genadevolle boodschap

daarom roepen wij met hem de Moeder Gods toe:

Wees gegroet, Gezegende,

de Heer is met U.

APOLITIKION VAN KERST

De maagd baart heden

Hem die boven al het zijnde is

En de aarde biedt de grot

Aan de Ontoegankelijke aan

Engelen met herders

lofprijzen

Maar wijzen trekken voort met de ster

Want voor ons is geboren

Een nieuw kind

De God van vóór de eeuwen

APOLITIKION VAN PASEN

Christus is opgestaan uit de doden

door zijn dood de dood vertrappend

en hij schenkt aan hen,

die in de graven zijn, het leven.

KONDAKION:  AAN DE BONDGENOOT

Aan u, Moeder Gods, bondgenoot legeraanvoerster,

draag ik, uw stad, de zege op

en de dank voor de bevrijding

van het gevaar.

Red mij uit alle gevaar,

daar u de onweerstaanbare macht heeft.

Daarom roep ik tot U,

wees gegroet, ongehuwde bruid.

WELKE GOD

Welke god is groot als onze god?

Gij zijt de god die alleen wonderbaarlijke dingen doet, onze God.

TOEN DE STEEN VERZEGELD WAS

Toen de steen verzegeld was door de Joden

en soldaten uw reine lichaam bewaakten

stond u na drie dagen op, Heiland,

en schonk de wereld het leven.

Daarom riepen de hemelse machten U, Levenbrenger, toe:

Eer zij uw opstanding, Christus, eer zij uw koninkrijk,

eer zij uw almacht, enige Menslievende.

VROLIJK LICHT

Vrolijk licht

vrolijk licht van de heilige eredienst

van de onsterfelijke hemelse vader

van de heilige zalige Jezus Christus.

Wij komen bij het ondergaan van de zon,

zingen voor het avondlicht,

We bezingen God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Het is waardig op alle tijden

met vaste stemmen te zingen, Zoon van God,

die het leven heeft geschonken,

daarom vereert de wereld u.

HET LEVEN IN HET GRAF

Het leven in het graf,

zo werd je neergelegd, Christus,

en scharen van engelen verbaasden zich

en roemden uw menslievendheid.

APOLITIKION VAN PINKSTEREN

Gezegend zijt gij, onze God.

Gij die de vissers

zeer wijs gemaakt hebt,

neerzendend de Heilige Geest,

en door hen de hele wereld onderwijzend.

Menslievende, U zij de eer.

APOLITIKION VAN DE VERHEERLIJKING OP DE BERG

U werd verheerlijkt op de berg, Christus onze God

en liet aan uw discipelen, voorzover ze konden, uw glorie zien

verlicht ook ons zondaars met uw eeuwige licht

door de gebeden van de Moeder Gods,

Lichtbrenger, U zij de eer.

WAARDIG IS HET

Waardig is het u te zalig te prijzen

Moeder Gods

De alzalige en gans onbevlekte

En Moeder van onze God.

Die deugdelijker dan de cherubijnen

En onvergelijkelijk waardiger dan de serafijnen

Die onbevlekt de Goddelijke Logos heeft gebaard

De ware Moeder Gods

Wij verheerlijken u.

APOLITIKION VAN DE HEILIGE NIKOLAAS

Als een regel van geloof en een voorbeeld van mildheid

en in onthouding een leraar heeft de waarheid van je daden

je laten zien aan je kudde.

Daardoor heb je door nederigheid grootheid verworven

en door armoede rijkdom.

Vader, hierarch Nikolaos,

doe voorbede bij Christus de God,

om onze zielen te redden.

APOLITIKION VAN DE DAG VAN DE ORTHODOXIE

Voor uw meest zuivere icoon, o Algoede, buigen wij,

en vragen vergiffenis voor onze misstappen, Christus onze God.

Want door uw eigen wil stemde u toe het kruis op te gaan

om uw schepselen van de slavernij van den boze te bevrijden.

Daarom roepen wij in dankzegging u toe, onze Redder,

die alle dingen met vreugde heeft vervuld.

Want u bent gekomen om de wereld te redden.